top of page

PUBLICATIONS

PUBLICATION

Хөдөлмөр эрхлэх ээлтэй бодлого ажил олгогчдод зориулав

Ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамт хүчирхийллээс сэргийлье сургалтын гарын авлага

Хөдөлмөр эрхлэх ээлтэй бодлого ажил олгогчдод зориулав

Эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний чадавхийг үнэлэх аргачлал гарын авлага

Жендэр ба уур амьсгалын өөрчлөлт сургагч багшийн гарын авлага

Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын хэрэгжилтийн талаарх

Монгол улсын 10 дахь альтернатив илтгэл

Цэцэрлэгийн сайн засаглал ба мэдээллийн ил тод байдал (Цэцэрлэгүүдийн сайн арга туршлагаас)

Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх нь

Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалыг зогсооё!

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд хамтарман багаар ажиллах арга зүй 

Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал Монгол Улсад (Баримтын судалгаа) 

Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлалд өртвөл хуулийн хүрээнд шийдвэрлүүлэх боломжтой юу? 

Ажлын байр, боловсрол сургалтын орчин дахь бэлгийн дарамтлал ба түүнээс сэргийлэх нь (2010)

Гэр бүлийн хүчирхийллийн нийгэм-эдийн засгийн өртөг (Судалгааны хураангуй) (2009)

Report on rural women participation survey “impact-improve&act! En-gendering in rural economic development” project

Ажлын байран дах бэлгийн дарамтын эсрэг Нөлөөллийн ажил

Хуулиа мэдье – эрхээ хамгаалъя хаалтын үе шат – иргэдийн эрхээ хамгаалахад зориулсан хууль тогтоомжийн тайлбар

Монгол дахь уул уурхай малчдад зориулсан гарын авлага

Монгол дахь уул уурхай бүхий орон нутгийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага

Ашигт малтмалын хаалтын үе хууль тогтоомж, түүний хэрэглээ

The field of women`s organizing in mongolia: possibilities of a feminist movement report of a qualitative study 

Environmental justice and women`s rights collecting our stories

Уул уурхайн үйл ажиллагаанд хяналт тавих нь гарын авлага

Охидын эрхийн зөрчил: "Охидын үзлэг"-тэй холбогдох асуудал бодлогын судалгааны тайлан

Өөрчлөлт миний гарт - жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, хандлага, чадвар олгох хичээл

Өөрчлөлт миний гарт - жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, хандлага, чадвар олгох хичээлийн хөтөлбөр 

Өөрчлөлт миний гарт - жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, хандлага, чадвар олгох хичээлийн хөтөлбөр 2

Өөрчлөлт миний гарт - жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, хандлага, чадвар олгох хичээлийн хөтөлбөр 3

Эмэгтэйчүүд нийгмийн өөрчлөлтийг хөтлөгчид - шинэ сорилт, шинэ боломж чуулга уулзалт

Орон нутгийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрт оролцооны хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал сургалтын гарын авлага

Нөлөөлөл хийх чадавхыг бэхжүүлэх нь сургагч багшийн гарын авлага

Уул уурхай ба иргэдийн оролцоо орон нутгийн иргэд, эмэгтэйчүүдэд зориулав

Уул уурхайн үйл ажиллагаанд жендэрийн үр нөлөөний үнэлгээ хийх гарын авлага

Уул уурхайн үйл ажиллагаанд жендэрийн үр нөлөөний үнэлгээ хийх сургалтын модуль

Сургамжит түүхүүд казак хэл дээр

Бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, мэдлэг, чадвар олгох сургалтын модуль (Казак хэл дээр)

Бага насны хүүхдийг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, мэдлэг, чадвар олгох сургалтын модуль

Хүний эрхийн хамгаалагчдад зориулав гарын авлага

Харилцан суралцъя - малчин эмэгтэйчүүдийн манлайллыг бэхжүүлэх, туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх нь сургагч багшийн хөтөч

Эмэгтэйчүүдийн нүдээр төсвийн мониторингийн тайлан

Эмэгтэйчүүд сонгуульд хэрхэн өрсөлдөж ялах вэ?

Монгол улс дахь эмэгтэйчүүдийн эрхийн нөхцөл байдал 2015-2019 он

Монгол улс дахь эмэгтэйчүүдийн эрхийн нөхцөл байдал 2015-2019 он

Сайн дурынхан нийгмийн хөгжилд

Та эрхээ хамгаалж чадсан уу

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр садан самууныг сурталчилж буй өнөөгийн байдал

Филантропи нийгмийг өөрчилнө

Report Summary

Stay connected

Donate

+976-77119991

#903, Centrum Office 7/3, 1st Khoroo, Sukhbaatar District,
14240,Ulaanbaatar, Mongolia

Ulaanbaatar-46A, post box -280

Contact us

Follow us

Donate

Contact us

#903, Centrum Office 7/3, 1st Khoroo, Sukhbaatar District,
14240,Ulaanbaatar, Mongolia

+976-77119991

Ulaanbaatar-46A, post box -280

Follow us

bottom of page